⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ موافقت با الحاق شهر صدرا به شیراز به جای شهرستان شدن صدرا
◻️ اعتراض به جایگیری نامناسب سرانه‌ی خدمات شهری در شهرک چیتگر
◻️ درخواست تعویق در اجرای آزمون آموزش و پرورش۱۴۰۳

درخواست جلوگیری از گرانی افسارگسیخته و ایجاد اشتغال

#فقر_بیکاری

درخواست جلوگیری از گرانی افسارگسیخته و ایجاد اشتغال

این کارزار به درخواست نویسنده حذف شد .

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: