همکاری داوطلبانه با کارزار

در هر حوزه‌ای متخصص و یا فعال باشید می‌توانید به عنوان عضوی از خانواده کارزار برای بهبود عملکرد سایت و تقویت جامعه مدنی به ما کمک کنید. ما به سمت تک‌تک شما دست یاری دراز می‌کنیم تا در هر حوزه‌ای که می‌توانید قدمی برای کمک به شنیده شدن صدای امضاکنندگان برداریم.

لطفا فقط فایل PDF آپلود کنید.