⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ اعتراض و مخالفت با افزایش سن بازنشستگی
◻️ درخواست سازماندهی بارهای تره‌باری و تفکیک بار چادری از یخچالی در سیستان و بلوچستان
◻️ درخواست برکناری علی فروغی از مدیریت شبکه سوم سیما

اعتراض به مجازی شدن آموزش در دانشگاه کاشان

#دانشگاه_کاشان

اعتراض به مجازی شدن آموزش در دانشگاه کاشان

این کارزار به درخواست نویسنده حذف شد .

امضاکنندگان: 0 نفر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: