⚠️ زمان این کارزار به پایان رسیده است. می‌توانید کارزارهای زیر را حمایت و امضا کنید:

◻️ درخواست ممنوعیت فعالیت انتخاباتی در پلتفرم‌های فیلترشده
◻️ مخالفت با احداث سد فینسک
◻️ اعتراض به مشروط بودن پرداخت شهریه دانشگاه ایثارگران و فرزندانشان به معدل

درخواست اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان داوطلب زیر شش ماه سابقه

#رزمندگان_زیر_شش‌_ماه_سابقه

درخواست اعمال یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان داوطلب زیر شش ماه سابقه

این کارزار به درخواست نویسنده حذف شده است.

امضاکنندگان: 1 نفر

  • محمد رحیمی پول شهرستان نوشهر

بحث و گفتگو

اخبار مرتبط با این کارزار



اگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.



این کارزارها را هم حمایت کنید: