ویدیوی موفقیت کارزار جلوگیری از حذف رشته نمایش از هنرستان سوره:

رشته نمایش چگونه حذف نشد؟

این ویدیو روایت موفقیت دخترانی است که با راه اندازی کارزاری مانع حذف رشته نمایش شدند.
پس از انتشار خبر حذف رشته نمایش از هنرستان دخترانه سوره، فارغ‌التحصیلان و دانش‌آموزان این هنرستان و جمع کثیری از شهروندان کنشگر به جای انفعال، تصمیم به مقاومت جدی در برابر این تصمیم گرفتند. در همین رابطه نیز کارزاری با عنوان مخالفت با حذف رشته نمایش از هنرستان دخترانه سوره که در آگاهی‌بخشی عمومی و نهایتا جلوگیری از حذف این رشته بسیار تاثیرگذار بود. در یک دقیقه بشنوید که این کارزار از کجا شروع شد و چگونه موفق شد با جلب حمایت افکار عمومی، از حذف رشته نمایش دختران ممانعت کند.

بحث و گفتگو

مجکاظمی : به نظر اینجانب هرگونه بلایی که این آقایان به اصلاح مدیر که در واقع تافته جدابافته میباشدبرسرتان بیاورندحق مسلم شماست گوارای وجودتان
💬 پاسخ

سایر تجربه‌ها

تجربه‌های بیشتر