به نتیجه رسیدن مطالبات مدنی به عوامل بسیار متنوع و پیچیده‌ای بستگی دارد. در موارد زیر کنشگران و شهروندان از ابزار کارزار در کنار سایر روشهای مطالبه‌گری استفاده کرده‌اند تا به نتیجه برسند. بنابراین موفقیت آنها بیش از هر چیز نتیجه فعالیت‌های خود شهروندان بوده و کارزار افتخار همراهی با آنها را داشته است. (توضیحات بیشتر)