مخالفت با تحریم‌های فناوری علیه مردم ایران

#رفع_تحریم_فناوری

مخالفت با تحریم‌های فناوری علیه مردم ایران

تحریم‌های فناوری در مغایرتی آشکار با حقوق بشر و دسترسی آزاد انسان‌ها به اطلاعات است. تحریم‌های گسترده‌ی فناوری مشکلات زیادی برای مردم ایران ایجاد کرده است.

امضاکنندگان این کارزار، تحریم‌های فناوری به‌خصوص موارد زیر را محکوم می‌‌کنند:

 • محدودیت کاربران و آی‌پی‌های ایرانی در استفاده از خدمات عمومی سرویس‌های بین‌المللی، به‌خصوص سرویس‌های ابری
 • محدودیت‌ها در خرید اینترنت و اتصال شرکت‌های ایرانی به شبکه‌های IXP بین‌المللی
 • تحریم شرکت‌های زیرساختی ایرانی (Infrastructure Level)
 • حذف ایران به‌عنوان ملیت در فرم‌های ثبت‌نام و ناممکن بودن ثبت‌نام با شماره تلفن‌های ایران (۹۸+)

ما از شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله Google, Microsoft, Amazon, IBM, HP, OpenAI, Oracle, AMD, Intel, Nvidia, Cisco, Adobe, Figma, Sygic, Udemy و … که بخش‌ یا تمام خدمات خود را به دلیل تحریم‌ها به روی ایرانی‌ها بسته‌اند، انتظار داریم با توجه به دستورالعمل جدید دولت آمریکا در می ۲۰۲۴ که مجوز عمومی D-۲ را به قانون تبدیل می‌کند، این تحریم‌ها و محدودیت‌ها را بردارند.

انجمن تجارت الکترونیک تهران


 

Opposition to technology sanctions against the Iranian people

Technology sanctions clearly contradict human rights and the principle of free access to information. These extensive sanctions have created numerous problems for the Iranian people. The signatories of this campaign condemn the following technology embargoes:

 • Restrictions on user access and geo-blocking Iranians IPs to public and international services, particularly cloud services
 • Restrictions on purchasing internet services and connecting Iranian companies to international IXP networks
 • Sanctions against Iranian infrastructure companies
 • The removal of Iran as a nationality option in registration forms, making it impossible to register with Iranian phone numbers (+98).

We, the undersigned, call on major technology companies—including Google, Microsoft, Amazon, IBM, HP, OpenAI, Oracle, AMD, Intel, Nvidia, Cisco, Adobe, Figma, Sygic, Udemy, and others—that have limited or ceased their services to Iranians due to sanctions, to remove these restrictions. This request aligns with the new US federal order of May 2024, which enacts the D-2 General License into law.

Tehran ECommerce Association


 Top 200 URLs requested by Iranian users:

According to the “403.online” website

#

Name

URL

1 Android Developers https://developer.android.com
2 Visual Studio Installer https://visualstudio.microsoft.com
3 Chat GPT https://www.chat.openai.com
4 Coursera https://www.coursera.org
5 Google cloud https://cloud.google.com
6 Google Developers https://developers.google.com
7 Firebase https://firebase.google.com
8 Spotify DE https://www.spotify.com
9 CentOS Repositories https://mirror.centos.org
10 BootStrap https://www.bootstrapcdn.com
11 CodeCanyon https://codecanyon.net
12 Elsevier https://www.elsevier.com
13 Google Lens https://lens.google
14 Envato https://www.envato.com
15 CloudEra https://www.cloudera.com
16 GtMetrix https://gtmetrix.com
17 Openai https://www.openai.com
18 Google Analytics https://analytics.google.com
19 JetBrains https://www.jetbrains.com
20 Googleplay console https://play.google.com/console/developer
21 Figma https://www.figma.com
22 Clamav https://www.clamav.net
23 Google Earth https://earth.google.com
24 Bytes https://bytes.com
25 Cadence https://www.cadence.com
26 Docker https://www.docker.com
27 BugSnag https://www.bugsnag.com
28 Nvidia experience https://www.nvidia.com
29 Microsoft Download https://www.microsoft.com/en-us/download
30 MathWorks https://www.mathworks.com
31 Google Research https://www.research.google.com
32 Adobe https://adobe.com
33 Android Studio https://developer.android.com/studio
34 ItPro https://www.itpro.tv
35 HuggingFace https://huggingface.co
36 MaxCDN https://cp.maxcdn.com
37 Unity https://unity.com
38 StudyTogether https://www.studytogether.com
39 Freepik https://www.freepik.com
40 MySQL https://www.mysql.com
41 MyFonts https://www.myfonts.com
42 Qualcomm https://www.qualcomm.com
43 Zoom https://zoom.us
44 Artstation https://www.artstation.com
45 Udemy https://www.udemy.com
46 Google services https://code.earthengine.google.com
47 Kaggle https://www.kaggle.com
48 Pearson https://www.pearson.com
49 Google Remotedesktop https://www.remotedesktop.google.com
50 Ubuntu https://ubuntu.com
51 Gitlab https://about.gitlab.com
52 InfoWorld https://www.infoworld.com
53 Apple developer https://developer.apple.com
54 Unreal Engine https://www.unrealengine.com
55 Google Code https://code.google.com
56 GoDoc https://godoc.org
57 unsplash https://unsplash.com
58 Elastic https://www.elastic.co
59 Expo https://expo.dev
60 Ebay https://www.ebay.com
61 JitPack https://jitpack.io
62 KhanAcademy https://www.khanacademy.org
63 Krisp.ai https://krisp.ai
64 Codeium https://www.codeium.com
65 GraphicRiver https://graphicriver.net
66 GoAnimate https://goanimate.com
67 Google tag manager https://tagmanager.google.com
68 Simple Note https://simplenote.com
69 Realm https://realm.io
70 Grafana https://grafana.com
71 Melpa https://melpa.org
72 Gradle https://gradle.org
73 SpiceWorks https://www.spiceworks.com
74 MouseFlow https://mouseflow.com
75 Api Codeium https://www.api.codeium.com
76 Virtual Box https://www.virtualbox.org
77 Remini https://www.remini.ai
78 PhpStorm https://www.jetbrains.com/phpstorm
79 Tensorflow https://www.tensorflow.org
80 Maven https://maven.apache.org
81 inshot https://inshot.cc
82 TeamViewer https://www.teamviewer.com
83 PhotoDune https://photodune.net
84 MatLabExpo https://www.matlabexpo.com
85 GrAvatar https://gravatar.com
86 DemandBase https://www.demandbase.com
87 Java https://www.java.com
88 NXP https://www.nxp.com
89 Tenable https://www.tenable.com
90 Flaticon https://www.flaticon.com
91 Oracle https://www.oracle.com
92 HP https://www.hp.com/us-en/home.html
93 NetBeans https://netbeans.apache.org
94 GrabCad https://grabcad.com
95 Asus https://www.asus.com/us
96 GSK https://www.gsk.com
97 PerKins https://www.perkins.com
98 Intel https://www.intel.com
99 Vmware https://www.vmware.com
100 SolarWinds https://www.solarwinds.com
101 Cisco https://www.cisco.com
102 Rstudio https://www.rstudio.com
103 SketchFab https://sketchfab.com
104 Mongodb https://www.mongodb.com
105 TeamTreeHouse https://teamtreehouse.com
106 HashiCorp https://www.hashicorp.com
107 Asus Rog https://www.asus.com
108 MixPanel https://mixpanel.com
109 Paessler https://www.paessler.com/
110 Renesas https://www.renesas.com
111 MSC Software https://mscsoftware.com
112 SourceForge https://www.sourceforge.net
113 tinyjpg https://tinyjpg.com
114 3d Ocean https://3docean.net
115 Amd Radeon https://www.amd.com
116 RedHat https://www.redhat.com/en
117 Trello https://www.trello.com
118 Flurry https://flurry.com
119 Themeforest https://www.themeforest.net
120 MailGun https://www.mailgun.com
121 ResellerClub https://www.resellerclub.com
122 Lenovo https://www.lenovo.com
123 Amazon Prime https://www.amazon.com
124 Twilio https://www.twilio.com
125 Training Sap https://training.sap.com/
126 Dribbble https://www.dribbble.com
127 VideoHive https://videohive.net
128 NuGet https://www.nuget.org
129 Slack https://api.slack.com
130 invisionapp https://www.invisionapp.com
131 Ti https://ti.com
132 NewRelic https://newrelic.com
133 Turbo squid https://www.turbosquid.com
134 Webex https://www.webex.com
135 Mcafee https://www.mcafee.com
136 simplilearn https://www.simplilearn.com
137 IIS app platform https://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx
138 Instructure https://www.instructure.com
139 Sygic https://www.sygic.com
140 Spring https://spring.io
141 Analog https://analog.com
142 GFI https://www.gfi.com
143 Ansible https://www.ansible.com
144 Sketch https://sketch.com
145 IDT DNA https://www.idtdna.com
146 SendGrid https://sendgrid.com
147 seleniumhq https://www.selenium.dev
148 salesforce https://www.salesforce.com
149 Sartorius https://www.sartorius.com
150 Jquery Code https://www.jquery.com
151 Weebly https://www.weebly.com
152 IBM https://www.ibm.com
153 SigmaAldrich https://www.sigmaaldrich.com
154 Pixel Squid https://www.pixelsquid.com
155 PackAgist https://packagist.org
156 Mbed https://os.mbed.com
157 Data Camp https://www.datacamp.com
158 OverLeaf https://www.overleaf.com
159 ATI Radeon https://ati.com
160 AcousticJava https://acousticjava.com
161 Voicemod https://www.voicemod.net
162 Arcgis Online https://www.arcgis.com/home
163 Stripe https://stripe.com
164 Toggl https://toggl.com
165 Sophos https://sophos.com
166 Apache https://apache.org
167 Videvo https://www.videvo.net
168 Atlassian https://www.atlassian.com
169 Parsec https://parsec.app
170 Vuforia https://developer.vuforia.com
171 Audio Jungle https://audiojungle.net
172 GCD API https://cloud.google.com/api/datastorage
173 Schema https://www.schema.org
174 burst shopify https://burst.shopify.com
175 foodiesfeed https://www.foodiesfeed.com
176 Veritas https://www.veritas.com
177 ThermoFisher https://www.thermofisher.com
178 Vagrantup https://www.vagrantup.com
179 Bintray https://bintray.com
180 Merck millipore https://www.merckmillipore.com
181 Rjx hobby https://www.rjxhobby.com
182 Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com
183 SyncFusion https://www.syncfusion.com
184 MAAS https://maas.io
185 BMC https://bmc.com
186 BackTory https://backtory.com
187 Warkiani Lab https://www.warkianilab.com
188 artgrid https://artgrid.io
189 artlist https://artlist.io
190 analytics.moz https://analytics.moz.com
191 miro https://miro.com
192 openhub https://www.openhub.net
193 Pagespeed https://pagespeed.web.dev
194 redis https://redis.io
195 wandb https://wandb.ai
196 Click House https://clickhouse.com
197 opensea https://www.opensea.io
198 tutsplus https://tutsplus.com
199 teachable https://www.teachable.com/
200 plotly https://plotly.com

 

80%
20 درصد مانده تا ارسال به رسانه‌ها و پیگیری از مسئولین
[اطلاعات بیشتر]

امضاکنندگان: 4017 نفر

 • نیما قاضی کارآفرین

 • مسعود طباطبایی مدیرعامل

 • مجید رضوی

 • میلاد اسلامی‌زاد

 • احسان جهانی مدیریت و توسعه کسب و کار

 • محمد امین کریمان مدیرعامل

 • محمدمهدی شریعتمدار مدیر عامل

 • جواد افتاده مدیر بازاریابی

 • ژوبین علاقبند مدیرعامل

 • آرمان صفایی مدیرعامل گروه تریبون

 • عادل طالبی آژانس دیجیتال مارکتینگ آپتیموم

 • سینا رحیم‌پور روزنامه‌نگار

 • هادی فرنود مدیرعامل کاموا

 • آرین اقبال برنامه نویس - فعال اینترنت

 • حسین درواری فناوری اطلاعات

 • میلاد علوی خبرنگار

 • بهاره آروین جامعه‌شناس

 • حامد بیدی مدیرعامل کارزار

 • سعید سوزنگر کارشناس شبکه

 • حمیدرضا احمدی مدیرعامل ایوند

 • محمد خلج مدیرعامل اسنپ

 • حسین خسرونژاد

 • نیما خلیلی مهندس عمران

 • مریم رمضانی مددکار اجتماعی

 • حیدر نجارلو کارمند

 • شهاب الدین خدابخش مدیرعامل کافه‌بازار

 • مهدی امیرپور مدیر روابط عمومی

 • مریم نجفی توسعه‌دهنده کسب و کار

 • میلاد حضرتی توسعه دهنده وب

 • حسین سپهوند کارمند

بحث و گفتگو

بهنام بگوند : این کارزار باعث شده npm و gradle و figma تحریم هاشونو بردارن ، ای کاش بیشتر پیگیری بشه ک بتونیم سرویس های دیگ رو هم داشته باشیم
💬 پاسخ
سجاد جاقوری : لطفا از این کارزار هم حمایت کنید https://www.karzar.net/119755
💬 پاسخ
ا چاوشی : این گونه کارزارها تازه باعث میشه که تحریم کنندگان به تاثیرگذاری تحریم هاشون بیشتر امیدوار بشن و هرچه امضاهای این کارزار بیشتر باشه، تحریم کننگان خوشحال تر خواهند بود که ناراضیان بیشتری برای حکومت ایران تراشیده اند... کارزار برای جایی هست که نظر امضا کنندگان براشون مهم باشه یا مجبور باشن به نظر امضا کنندگان احترام بذارند... نه جایی که هدفشون ایجاد نارضایتی بوده...
💬 پاسخ
غلام غلامی : شما زورتون به خر نمی‌رسه، پالانش را چسبیدین. فرض بگیریم همه تحریم‌ها را بردارند، همه سایت‌ها را با هیتلرشکن می‌خواهید استفاده کنید؟ اون بابایی که تو کشور خودمون نشسته و حتا گوگل پلی را بسته، برای شما این سرویس‌ها باز خواهد کرد؟ یا نوعی نون‌دونی جدید واسه فروش هیتلرشکن براش راه میآفته؟ واقعا متوجه نیستید یا خودتون را به اون راه زدید؟؟؟!!!
💬 پاسخ
master hh در پاسخ به غلام غلامی: حداقلش اینکه که وقتی اشتباهی آی پی ایرانی بودنت لو بره مثلا #پالایش ش.کن ت قطع بشه دیگه هر چی داشتی که دود نمیشه مثلا مبالغی که داشتی یا ... خیلی ها برای کار تخصصی چیز هایی نیاز دارن که فعلا تو ایران فراهم نیست و باید از یسری سرویس استفاده کرد دیگه اگه دون سرویس تو ایران فیلتر باشه همه مجبوریم بزنم اگه نه از طرف اون ور خیالمون راحت میشه
💬 پاسخ
علیرضا بانشی : به شدت با امضای این بیانیه مخالفم . زمانی که در کشور خودمون سرویسی مثل یوتوب ، فیسبوک ، واتس اپ و ... غیر فعال میشه و ما توانایی فعال سازیش رو با اینکه حق مسلممون هست نداریم چرا باید از یه شرکت خارجی بخوایم به حقوقمون احترام بذاره ؟
💬 پاسخ
محمدمهدی شاندیزی در پاسخ به علیرضا بانشی: اگر دسترسی به سرویس‌های بین المللی حق مسلم ما هست، پس باید از همه بخوایم به حقمون احترام بگذارند، الزامی نیست که بگیم یا همه احترام بگذارند یا هیچ کسی نگذاره. اینکه از بعضی‌ها بخوایم احترام بگذارند و از بعضی‌ها نخوایم، خودش یک جور استاندارد دوگانه هست.
💬 پاسخ
دکتر محمدزُهَری : با درود و آرزوی موفقیت شما. از کارزار شما حمایت شده است. لطفا با وارد کردن کد کارزار ما : 107786 در باکس بالای صفحه ی جستجوی کارزارها ، یا جستجوی لینک کامل کارزار ما : https://www.karzar.net/107786 از تلاش های ما و همکارانمان در خصوص درخواست به حقِ شامل شدن کادر بهداشت و درمان از طرح تعطیلات ۲ روزه ( همچون سایر کارکنان دولت ) حمایت فرمایید. با سپاس.
💬 پاسخ

اخبار مرتبط با این کارزاراگر شما خبر تازه‌ای دارید لطفا لینک خبر رسمی آن را از طریق کلید فوق ثبت نمایید.


تأیید کارزار جهت انتشار

این کارزار در چهارچوب قوانین پلتفرم کارزار تأیید و منتشر شد.این کارزارها را هم حمایت کنید: